Mezőgazdaság és erdészet

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Szakma: Földmér?, földügyi és térinformatikai technikus

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakma megnevezése: Földmér?, földügyi és térinformatikai technikus

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

valamennyi el?írt képzési évfolyam és az egybefügg? szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

szakmához köt?d? további sajátos követelmények: –

 

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevénység megnevezése: Geomatika központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység leírása

30 kérdésb?l álló tesztfeladat, mely az alábbi tanulási eredményekb?l kerül összeállításra.

 • Geodézia tanulási eredményeib?l 3-4 feladat, az EOV, Magyarország vízszintes és magassági alappont-hálózata, a mér?állomások és használatuk, a m?holdas helymeghatározás, a mérési hibaelmélet;
 • Térképismeret tanulási eredményeib?l 2-3 feladat, az EOTR, a földmérési alaptérkép méretaránya, tartalma, a helyrajziszámozás, a topográfiai térkép méretaránya, sík-, név- és domborzatrajza;
 • Topográfia tanulási eredményeib?l 2-3 feladat, a geometriai elven alapuló domborzatábrázolások;
 • CAD és digitális-térkép ismeretek tanulási eredményeib?l 3-5 feladat, az AutoCAD szoftver felépítése, a menüszerkezete, rajzfelülete, eszköztárai, formátumai, exportálás és importálási lehet?ségei, az analóg térképek digitális átalakításának lehet?sége, fogalma, fajtái, módszerei, a DAT szabvány geodéziai alapjai, tematikai felépítése, adatmin?sége, a digitális térkép változásával kapcsolatos vázrajzok;
 • Fotogrammetria tanulási eredményeib?l 2-3 feladat, a digitális kép jellemz?i, digitális kép rögzítése; adatgy?jtés földi és légi lézerszkenneléssel, a digitális fotogrammetria részfeladatai (a tájékozási eljárások, a sztereofotogrammetriai kiértékelés, a képátalakítások, perspektív képátalakítás, az ortofotó készítése);
 • Távérzékelés tanulási eredményeib?l 1-2 feladat, az ?rfelvételek, típusai, jellemz?ik, m?holdfelvételek gy?jtése, adatmin?ségük, ?rfelvételek képjavítása, képosztályozási eljárás;
 • Államigazgatási, jogi és ingatlan-nyilvántartási ismeretek tanulási eredményeib?l 3-5 feladat, a földügyi szakigazgatási szervezet felépítése, a term?föld védelme, a tulajdoni lap tartalma, a mez? és erd?gazdasági m?velés alatt álló és kivett területek, az alrészlet, a földek min?sége;
 • Térinformatika tanulási eredményeib?l 2-3 feladat, a térbeli modellezés folyamata, a térbeli adatmodellek; adatbázisok és kezelésük;
 • Mérnökgeodézia tanulási eredményeib?l 3-4 feladat, ipari beruházások vízszintes és magassági alappont-hálózatai, az ipari beruházások geodéziai térképei, vízszintes és magassági kit?zések; vízszintes és magassági mozgásvizsgálatok; közm?vezetékek és létesítményeik felkutatása, felmérése, kit?zésük, közm?vekkel kapcsolatos térképek, az építési geodézia térképtípusai, építés közbeni geodéziai m?vezetés, vonalas létesítmények felmérése, kit?zése;
 • Földmérési adatgy?jtés tanulási eredményeib?l 4-5 feladat, vízszintes felmérési alappontok s?rítésének módszerei, magassági alappontok s?rítése, részletmérés mér?állomással, részletmérés GNSS eszközzel, kit?zés mér?állomással, kit?zés GNSS eszközzel, kódolás a terepi mérés és térképszerkesztés során.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló id?tartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés súlyozása a vizsgatevékenység javítási pontozási útmutatója alapján:

 • Geodézia tanulási eredmények: 10-15 %
 • Térképismeret tanulási eredmények: 8-10 %
 • Topográfia tanulási eredmények: 8-10 %
 • CAD és digitális-térkép ismeretek tanulási eredmények: 13-18 %
 • Fotogrammetria tanulási eredmények: 8-10%
 • Távérzékelés tanulási eredmények: 5-8 %
 • Államigazgatási, jogi és ingatlan-nyilvántartási ismeretek tanulási eredmények: 13-18%
 • Térinformatika tanulási eredmények: 8-10%
 • Mérnökgeodézia tanulási eredmények: 10-15%
 • Földmérési adatgy?jtés tanulási eredmények: 15-18 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhet? összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

 

Projektfeladat

A vizsgatevénység megnevezése: Földmérési, földügyi és térinformatikai adatok gy?jtése és feldolgozása

A vizsgatevékenység leírása

 

I.  vizsgarész Portfólió készítése és bemutatása

Tartalma:

Kötelez? elemek

 • legalább egy digitális terepi adatgy?jtés és a hozzátartozó adatfeldolgozás elvégzése, bemutatása;
 • legalább egy digitális internetes adatgy?jtés végrehajtása, bemutatása;
 • tanulási területenként egy-egy projektfeladat, vagy jellemz? szakmai feladat dokumentációja;
 • iskolai el?menetel bemutatása ötéves képzés esetén 11– 12. és az 5/13. évfolyam alatt, kétéves képzés esetén 1/13.–2/14. évfolyam alatt;
 • közösségi munka bemutatása, dicséretek, ajánlások feltöltése; Választható elemek
 • szakmai versenyek és eredményeik bemutatása, amelyeken részt vett a tanuló;
 • szakmai események bemutatása, amelyeken részt vett a tanuló, szakmai intézmény, vállalkozás látogatások, szakmai bemutatók, szakmát népszer?sít? rendezvények.

Formája: az összeállított dokumentumok beadása összef?zve, digitális mellékletekkel, vagy a megadott webes felületre történ? feltöltése. A portfóliót bemutató prezentációt is fel kell tölteni a webes felületre, aminek 13-15 diából kell állnia!

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló id?: 3 év/2 év

A portfólió értékelésének százalékos aránya a projektfeladaton belül: 30%

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-osra értékelhet?. A portfólió bemutatásának id?kerete: 15 perc.

II.  vizsgarész Földmérési, földügyi és térinformatikai digitális adatok feldolgozása

Gyakorlati feladatsor, mely három önálló digitális adatfeldolgozási feladat megoldását jelenti.

(A)  Digitális-térkép szerkesztés

(B)  Ingatlan-nyilvántartás

(C)  Térinformatika

A feladatsor részfeladatait a vizsgázó feladatközl? lapokon kapja meg, melyeket véletlenszer?en választ ki a három tudásterület tanulási eredményeib?l összeállított 6-6 tételéb?l. A feladatokat a szakmai informatika rendszerek használatával kell megoldania a vizsgázónak. A gyakorlati feladat befejezését és értékelését követ?en a vizsgázó, a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat az elvégzett feladatmegoldásairól, kifejti a kapcsolódó elméleti kérdéseket, ezzel bizonyítva kommunikációs készségét és logikus gondolkodását.

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról:

 • a gyakorlati vizsgafeladat-sorokat a vizsgázó önállóan, a feladatközl? lapokon lév? információk és utasítások alapján végzi el;
 • feladatmegoldását a vizsgázó a vizsgahely által megadott webes felületre tölti fel, a vizsgaszervez? elvégzi az archiválást.

A vizsgafeladat az alábbi tanulási eredmények tudásanyagát méri:

(A)   Digitális-térkép szerkesztés területén, interaktív térképszerkeszt? rendszer alkalmazásával, digitális alaptérkép-részlet szerkesztése, megadott mérési adatok alapján, helyrajziszámozás, területszámítás elvégzése, digitális alaptérkép-részlet változásának szerkesztése;

(B)     Ingatlan-nyilvántartás területén, a TAKAROS rendszer alkalmazásával egy ingatlan- nyilvántartási ügy elintézése;

(C)       Térinformatika területén egy térinformatikai feldolgozó szoftver alkalmazásával, térinformatikai adatbázis építése, mérések, adatkezelések, megjelenítések elvégzése térinformatikai adatbázisban, térbeli adatm?veletek végrehajtása.

A feladatsorok megoldására rendelkezésre álló id?tartam: 3 x 60 perc A feladatsorok százalékos aránya a vizsgarészen belül: 3 x 20%

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhet?.

 

III.  vizsgarész Szakmai beszélgetés

A feladatsorok gyakorlati vizsgán szerepl? témáihoz kapcsolódó szakmai beszélgetés id?tartama: 15 perc

A szakmai beszélgetés százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 10%

A szakmai beszélgetés akkor eredményes, ha legalább 40%-osra értékelhet?.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló id?tartam: 210 perc (I. rész 15 perc, II. rész 3×60 perc, III. rész 15 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 

A portfólió értékelésének szempontjai:

A szakképz? intézmény szaktanára által hitelesített kész portfóliót a szakmai vizsga megkezdése el?tti 30. nappal le kell adnia a vizsgaszervez?nek vagy feltölteni egy megadott elérhet?ség? webes felületre.

A leadott, hitelesített portfólió értékelési szempontjai:

 • a portfólió összeállításának súlya 5%;
 • a beadott dokumentumok szakmai megfelel?ségének súlya 50%, szempontjai a következ?k: valamennyi tartalmi elem kell? részletességgel szerepel benne, korszer? szakmai tartalmakat jelenít meg, szakmai tévedéseket, pontatlanságot nem tartalmaz, valamennyi dokumentum validált;
 • a tanulói szakmai fejl?dés megfelel?ségének súlya 15%, szempontjai a következ?k: a tartalmi elemekhez kapcsolódó dokumentumok kiválasztása megfelel?, választható elemeket is tett bele, ajánlások támasztják alá a szakmai fejl?dését;
 • a portfólió formai megfelel?ségének súlya 10%.

A portfólió szóbeli bemutatójának értékelési szempontjai: a tanuló kommunikációja, el?adásmódja, a szakmai nyelv használata, hitelessége, szakszer?sége, ezek súlya 10%. A prezentáció tartalmi, formai és logikai megfelel?ségének súlya 10%

Földmérési, földügyi és térinformatikai digitális adatok feldolgozásának értékelési szempontjai.

 • Digitális-térkép szerkesztés területén, belépés a térképszerkeszt? szakmai szoftverbe, az elvégzend? feladat azonosítása: 5%;
 • feldolgozandó adatok feltöltése: 5 %;
 • térképszerkesztés szakmai protokoll szerinti végrehajtása: 80%;
 • az elkészített  digitális   térképrészlet megjelenítése: 10%.

Ingatlan-nyilvántartás területén,

 • belépés az állami földmérés ingatlan-nyilvántartási rendszerébe, az elvégzend? feladat azonosítása: 5%;
 • az iktatás végrehajtása: 35%;
 • adatrögzítés az adatbázisban: 35 %;
 • intézkedés készítése: 25%.

Térinformatika területén, belépés a térinformatikai adatfeldolgozó szoftverbe, az elvégzend? feladatok azonosítása: 5%; feldolgozandó adatok feltöltése: 5 %; térinformatikai adatfeldolgozás végrehajtása: 80 %; az elkészített térinformatikai adatok megjelenítése: 10%.

A szakmai beszélgetés értékelésének szempontjai: a szakmai beszélgetés témájának megértése, lényegének azonosítása: 10%; szakmai fogalmak, tények, folyamatok, helyes értelmezése: 50%; összefüggések felismerése: 30%; világos, szabatos el?adásmód, szaknyelv használata, idegen nyelv? szakszavak helyes használata: 10%.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhet? összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Informatikai    rendszergazda    (technikus)    rendelkezésre    állása    a    gyakorlati feladatsorok megoldásánál.

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:

Szakmai informatikai szaktanterem, paravánokkal elválasztott munkaállomásokkal, jogtiszta szoftver licenszek (egy-egy digitális alaptérkép szerkeszt? rendszer, TAKAR-os ingatlan- nyilvántartási rendszer, térinformatikai adatfeldolgozó szoftver)

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja: –

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 5%, Szakmai vizsga: 95%

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok

Használható segédeszközök: a gyakorlati feladatsorok megoldása esetén mérnöki zsebszámológép

Dokumentumok: –

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaid?pontjaira, a vizsgaid?szakokra vonatkozó sajátos feltételek:

Facebook
LinkedIn
Email