Munkatársat keresünk – vizsgaszervező referens

A Karcagi Szakképzési Centrum
a Munka törvénykönyvér?l szóló 2012. évi I. törvény alapján

pályázatot hirdet

vizsgaszervez? referens

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony id?tartama:

Határozatlan idej? munkaviszony 3 hónap próbaid? kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaid?

A munkavégzés helye:

Nagykunsági Független Vizsgaközpont

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Dózsa György út 29.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • vizsgát szervez, gondoskodik a vizsgák jogszabályoknak és bels? szabályzatoknak megfelel? dokumentálásáról, valamint a nyilvántartó rendszerekben adminisztrálásáról, ellátja az adatszolgáltatási kötelezettségeket,
 • tájékoztatást nyújt az érdekl?d?k és a vizsgára jelentkez?k felé, elvégzi az adminisztrációs feladatokat,
 • követi és m?ködési területén a napi gyakorlatban érvényesíti a hatályos jogszabályokat és azok változásait,
 • közrem?ködik a marketingtevékenységben, a honlapfrissítésben, illetve az egyéb tájékoztatási felületek aktualizálásában,
 • papír alapú és elektronikus nyilvántartásokat vezet,
 • egyéb, a vezet? által a vizsgaszervezéssel kapcsolatosan meghatározott feladatokat lát el.

 

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a Munka törvénykönyvér?l szóló
2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekv?képesség,
 • büntetlen el?élet,
 • középfokú (érettségi) végzettség,
 • szakképzésben, feln?ttképzésben, vizsgaszervezésben szerzett tapasztalat
 • MS Office programok magabiztos alkalmazása (irodai alkalmazások).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázat elbírálása során történ? kezeléséhez,
 • erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák:

 • felel?sségtudat, jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, pontos, precíz munkavégzés.

A munkakör betöltésének várható id?pontja:

A munkakör 2022. június 1-jét?l betölthet?.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.

A pályázat benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Szoboszlai Árpád vizsgaközpont vezet? részére a vezeto@nagykunvk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történ? behívás el?zetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karcagiszc.hu, továbbá a www.nagykunvk.hu honlapon szerezhet.

A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

B?vebb felvilágosítást, tájékoztatást nyújt:     

Szoboszlai Árpád
vizsgaközpont-vezet?

+36 59 500-130 / 18-as mellék